ขอเชิญครูคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 ร่วมอบรม กับ สสวท.

 ด้วย สสวท. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 โดยจัดอบรม 5 รุ่น  รุ่นละ 150 คน  ดังนี้
รุ่นที่ 1  วันที่    15 – 16  กันยายน 2555 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา  กทม.
รุ่นที่ 2 วันที่   22 – 23 กันยายน 2555 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ 3 วันที่  29 – 30 กันยายน 2555  ณ โรงแรมรอแยลเบญจา  กทม.
รุ่นที่ 4 วันที่    6 – 7   ตุลาคม 2555     ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 5  วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2555  ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

  ในการนี้ สสวท.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าเอกสารสำหรับการอบรม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
**สำหรับค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้อบรมเป็นผู้รับผิดชอบเอง

   สำหรับครูที่สนใจส่งใบสมัครโดยตรงที่ สสวท.   >>> ( ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ )

By nitesptt2

การสร้างข้อสอบ Pre O-NET’55 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

   เนื่องด้วยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ สทศ.จัดให้มีการสอบ O-NET ขึ้น
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ดังนี้ กลุ่มงานวัดผลฯ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ จึงกำหนดการเตรียมความพร้อมรับการประเมินดังกล่าวขึ้น โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. การจัดทำฉบับข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เปลี่ยนจากวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต
๒.การสร้างข้อสอบ Pre O-NET’55  ในวันที่ ๑๘ และ ๒๕  กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต โดยขอแจ้งคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน
*** ดาวน์โหลด >>>   (หนังสือราชการกิจกรรมที่ ๑  _รอฉบับแก้ไข ***)  (หนังสือราชการกิจกรรมที่ ๒)

By nitesptt2

การกรอกแบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๕๕

แจ้งผู้ได้รับรางวัล ลำดับที่ ๑ – ๒๕๒ ทราบ  

ขอให้ท่านจัดส่งประวัติตามแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกวันเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยด่วน

สำหรับโรงเรียนใดที่ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ pdf   และ/หรือหนังสือราชการ (โดยไม่ได้แนบแผ่น CD)

กรุณาส่งข้อมูลมาอีกครั้ง  โดยพิมพ์เป็นไฟล์เวิร์ดเท่านั้น (เพื่อสะดวกในการแก้ไข)

*** ลำดับที่ผู้เข้ารับรางวัลที่ส่งแล้ว***

1,  11-14, 18, 23-26, 28-31,  33-47, 52, 54, 56, 58, 61 – 63, 65-66, 68, 72-74, 77 – 83, 88, 90-100, 103-106, 109, 112,

115-118, 120, 122-125, 127-129, 132, 133, 137-144, 147, 161, 163, 165, 170-171, 175-177, 179, 181-182, 184-191,

209, 226, 232-233, 235-237, 250, 252

*** รางวัลลำดับที่ 253 เป็นต้นไปและรางวัลที่เป็นสถานศึกษา เช่น การประกวดภูมิทัศน์  ไม่ต้องส่งประวัตินะคะ  **

***กรณีได้รับหลายรางวัลให้เขียนวิธีปฏิบัติแต่ละรางวัลแยกมาด้วยค่ะ***

ดาวน์โหลด >>>  (แบบฟอร์ม ) (ลำดับรายชื่อผู้รับรางวัลเกียรติยศ ๑๕ สค.๕๕)
***ส่งที่เมล ศน.ไอลดา คล้ายสำริด < i_6249@hotmail.com>  หรือ ศน.ลฎาภา  นาคคูบัว < narugja@gmail.com>ภายใน ๒๔ ส.ค.๕๕

By nitesptt2

การอบรมครูทางไกล หลักสูตรมาตรฐานการอบรมทางไกลปีที่ ๒ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ปท.๒ ทุกโรง (รัฐ,เอกชน)

       ตามที่ สพป.ปท.๒ กำหนดการอบรมครูทางไกลปีที่ ๒ วิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕  นั้น โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลิงค์ >>>   หนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๔๐๘๗/ ว ๒๘๘๖

***หากมีข้อสงสัย สอบถาม ศน.ปรีชา พึ่งจิตต์ตน (โทร.๐๘-๙๒๒๙-๐๘๐๘)

By nitesptt2

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ (Inspiring Science))

 ด้วย สพป.ปท.๒ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.ต้น (Inspiring Science) ระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดลาดสนุ่น  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จึงขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงในสังกัดส่งรายชื่อครูเข้าอบรม ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทาง  e-mail: prepue925@hotmail.co.th >>> ( 1หนังสือราชการ ) (2คำสั่งคณะกรรมการ)

By nitesptt2

ประชาสัมพันธ์สมาคม “สวคท”

  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาชีพของครู อาจารย์ นักการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของไทย เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิชาชีพครูนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้ก้าวไปพร้อมกับสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ให้ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไทยมีศักดิ์ศรีสมกับเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง  สำหรับครูที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/smtat/

By nitesptt2

ประกาศผลเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ใหม่)

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งที่อ้างถึง ในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง สถานศึกษาพอเพียง ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง ครูผู้สอนพอเพียง นักเรียนพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 , นักเรียนพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6, นักเรียนพอเพียงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  รวมเป็น 8 กิจกรรม  ซึ่งบัดนี้การประเมินเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดูประกาศที่นี่

By nitesptt2

การอบรมครูทางไกลผ่านดาวเทียม (ETV) คณิตศาสตร์ ประจำปี 2555

ด่วนที่สุด!!  แจ้งครูที่สมัครเข้ารับการอบรมคณิตศาสตร์ทางไกล (ETV) ระดับประถมศึกษา ให้เข้ารับการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย 55 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์ที่ท่านสมัคร (ร.ร.วัดเขียนเขต / ร.ร.ชุมชนบึงบา) สำหรับครูที่สนใจและยังไม่ได้สมัครให้แจ้งรายชื่อได้ที่ ศน.จิตสุภา  อนุรักษ์ (08 9109 1178) หรือ ศน.ลฎาภา นาคคูบัว (08 0430 9528)

***  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ  
            วิทยาศาสตร์ประถม    วิทยาศาสตร์มัธยม    คณิตศาสตร์ประถม    คณิตศาสตร์มัธยม

By nitesptt2

โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการฯและสื่อฯ ของเศรษฐกิจพอเพียง

สพป. ปทุมธานี เขต ๒ ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  สนใจอ่านรายละเอียดที่นี่ 

By nitesptt2

แจ้งผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 – 3

ขอให้ท่านผู้บริหารแจ้งผู้รับผิดชอบ update ข้อมูลโรงเรียนในเว็บไซต์ http://labschools.net/  ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบและนำเสนอข้อมูลให้สาธารณชนได้ทราบต่อไป

รายชื่อโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 – 3  สังกัด สพป.ปท.2 จำนวน 9 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนวัดเขียนเขต  2.โรงเรียนวัดลาดสนุ่น  3. โรงเรียนชุมชนบึงบา  4. โรงเรียนวัดแสงสรรค์  5. โรงเรียนวัดอัยยิการาม  6. โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  7. โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม  8. โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 9.  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 

By nitesptt2